• oblikovanje vprašalnikov
  • programiranje spletnih vprašalnikov
  • statistične analize podatkov
  • preverjanje hipotez in interpretacija rezultatov statističnih testov
  • oblikovanje primernih in preverljivih raziskovalnih modelov
  • priprava grafike rezultatov in statističnih testov
  • razlaga razlogov za izbiro statističnih testov