Povsem pričakovano je, da bo naš raziskovalni projekt imel nekatere omejitve. Ključnega pomena  je, da se teh omejitev zavedamo ter da si ves čas raziskovalnega procesa prizadevamo čim bolj zmanjšati obseg teh omejitev. Prav tako moramo pri predstavitvi izsledkov raziskave svoje raziskovalne omejitve transparentno predstaviti. Vedno je namreč bolje prepoznati in priznati pomanjkljivosti svojega dela, kot pa, da nas na njih opozori zunanji opazovalec oz. recenzent. Ko razpravljamo o svojih raziskovalnih omejitvah, ne podajmo samo seznama in opisa pomanjkljivosti svojega dela. Pomembno je, da poskušamo tudi razložiti, kako so te omejitve vplivale na ugotovitve naše raziskave.

V nadaljevanju je nekaj opornih točk, ki so nam lahko v pomoč pri razmisleku in izpeljavi sklepov o tem, kakšne so omejitve našega raziskovalnega projekta:

1. Namen in cilji raziskave

Morda smo namen in cilje raziskav oblikovali premalo široko ali preohlapno. Razmislimo o tem, na katere načine bi lahko namen raziskave in cilje bolj natančno definirali, da bomo lahko povečali zanesljivosti ugotovitev vaše študije. Natančno navedemo na katere dejavnike se naša raziskava osredotoča ter izpostavimo tiste, ki jih nismo mogli zajeti, vemo pa, da so ti dejavniki prav tako pomembni za naš raziskovani pojav oz. tematiko.

Primer:

Raziskava bi bila lahko širša v smislu, da bi zajemala vse možne izobraževalne vsebine, ki jih potrebujejo zdravstveni delavci za bolj uspešno opravljanje svojega poklica. Omejili smo se namreč le na splošno percepcijo zaznavanja obstoječih izobraževalnih procesov znotraj posamezne ustanove, ne pa tudi na to, katere so dodatne izobraževalne vsebine, ki si jih zaposleni želijo oz. jih potrebujejo za še boljše opravljanje svojega dela. Naša raziskava je tako le delni posnetek dejanskega stanja in bi jo bilo potrebno v prihodnje še poglobiti.

2. Način zbiranja podatkov


Zaradi pomanjkanja izkušenj s samim zbiranjem podatkov, obstaja velika verjetnost, da bi se dalo način na katerega zbiramo podatke, optimizirati. V zadnjih letih so zelo razširjene spletne ankete, ki pa pogosto niso najbolj optimalna rešitev. Prav tako smo omejeni iz vidika organizacije, časovne komponente ter financiranja raziskave, zaradi česar smo prisiljeni določene korake pri načinu zbiranja podatkov racionalizirati. Smotrno je, da na to opozorimo bralca izsledkov vaše raziskave.

Primer:

Podatke smo zbirali s pomočjo anketiranja s samoocenjevanjem udeležencev, kar je lahko nenatančno iz vidika, da vsaj določen del anketiranih podaja družbeno zaželene odgovore. Za bolj natančno objektivno oceno bi bilo potrebno opraviti preverjanje praktičnega znanja vsakega udeleženca delavnic v dejanski učni situaciji s strani strokovno usposobljene osebe ali ovrednotiti znanje udeležencev skozi opazovanje z udeležbo.

Empirične omejitve raziskave se nanašajo na vzorec sodelujočih, v katerem smo zajeli samo zasebne zobozdravnike v Sloveniji, kajti le ti kontakti so nam bili na voljo. Poleg tega smo v vzorec zajeli predvsem mlajšo populacijo zobozdravnikov, kar je posledica izbire načina anketiranja, saj smo anketiranje izvedli preko spleta. Ob ponovitvi raziskave bi bilo potrebno pripraviti širši vzorčni okvir, ki bi zajel tako zasebnike kot javno mrežo zobozdravnikov in da bi lahko zagotovili ustrezno strukturo anketirancev, bi bilo priporočljivo zbiranje podatkov izvesti na drug način (npr. anketiranje po klasični pošti ali po telefonu).

Omejitev v naši raziskavi predstavljala dejstvo, da nekateri anketiranci ne bodo pripravljeni razkriti vseh želenih informacij zaradi strahu pred razkrivanjem zaupnih podatkov konkurentom. To omejitev bomo poskušali preseči z zagotovitvijo anketirancem, da bodo zbrani podatki anonimni in bodo uporabljeni zgolj za namene te študije.

3. Merski inštrument

Kar se tiče merskega inštrumenta, moramo opisati, kako smo ga oblikovali katere so spremenljivke v instrumentu ter kakšne so merske značilnosti le-tega (veljavnost, zanesljivost, objektivnost, ali je prestal strokovni pregled). Navedemo tudi avtorje, po katerih smo instrument povzeli, ali navedemo literaturo, po kateri smo ga razvili. Če nam kateri od teh korakov manjka, predstavlja to pomembno omejitev naše raziskave in jo moramo izpostaviti.

Primer:

Ker vprašalnika za preučevanje našega raziskovalnega problema ni bilo na voljo v nam dostopni literaturi, smo ga sestavili sami za potrebe te raziskave in ne moremo z gotovostjo trditi, da je popolnoma zanesljiv, saj ga zaradi časovnih in finančnih omejitev nismo pilotno testirali.

Dodatno omejitev vidimo v jeziku originalnega merskega instrumenta. Vprašalnik, ki smo ga uporabili je tujega izvora in je bil kreiran, testiran ter uspešno uporabljen v tujem akademskem okolju, ki se od slovenskega okolja precej razlikuje. Vprašalniki je bil sicer preveden s strani strokovno usposobljene osebe, vendar so razlike med izvornim jezikom vprašalnika in slovenskim jezikom tolikšne, da za posamezne besede ali besedne zveze  uporabljene v originalu, ustrezen prevod v slovenskem jeziku ni obstajal in smo uporabili približno različico besede ali besedne zveze.

4. Velikost vzorca in način vzorčenja

Velikost vzorca je odvisna od več dejavnikov, tako od narave raziskovalnega problema, velikosti ciljne skupine kot tudi od naših finančnih in organizacijskih omejitev. Če je velikost vzorca neustrezna, statistični testi ne bodo zaznali značilnih povezanosti med spremenljivkami znotraj vašega nabora podatkov oz. o njih ne bomo mogli sklepati z zadostno gotovostjo. Pri pisanju omejitev lahko opozorimo bralca na to, da bi bilo smiselno vašo študijo  ponoviti na večjem vzorcu, da bodo rezultati bolj relevantni. Poleg velikosti vzorca je seveda pomemben tudi način vzorčenja, kar pomeni, da je potrebno definirati raziskovano populacijo, vzorčni okvir ter način izbiranja kandidatov za raziskavo v vzorec (op. verjetnostno ali neverjetnostno vzorčenje).

Primer:

Empirične omejitve raziskave se nanašajo na število sodelujočih, saj je le-to relativno nizko. Za namene posplošitve rezultatov raziskave na vse goste naše verige hotelov, bi morali raziskavo ponoviti na večjem vzorcu gostov v hotelu.

Ena od ključnih omejitev izvedene raziskave je način vzorčenja. Uporabljena je bila tehnika priložnostnega vzorčenja, ki ne zagotavlja naključnega izbora enot v vzorec. Ker spletna anketa ni bila narejena na slučajnem verjetnostnem vzorcu, je vsa sklepanja o razlikah na populaciji potrebno interpretirati z zadržkom.

Statistično značilne korelacije so šibke, prav tako tudi stopnje pojasnjene variance v regresiji, zato naše ugotovitve predstavljajo zgolj izhodišče za nadaljnje raziskave. Ob ponovitvah raziskave bi bilo potrebno razmisliti o izbiri bolj ustreznih korakov tako na ravni izbranih metod kot vzorčenja.

5. Pomanjkanje raziskav

Pregled literature je pomemben del vsake raziskave, saj pomaga prepoznati obseg ugotovitev, ki so bile doslej dognane na raziskovalnem področju. Ugotovitve pregleda literature, kamor seveda spada tudi pregled do sedaj opravljenih raziskav, se uporabljajo kot osnova za ovrednotenje vaših izsledkov in rezultatov. Vendar pa se pogosto zgodi, da je morda na voljo oz. dostopnih malo predhodnih raziskav na vašo temo oz. te sploh ne obstajajo.

Primer:

Omejitev raziskave predstavlja tudi pomanjkanje tujih in predvsem domačih raziskav na področju ugotavljanja znanja študentov o bolečini. V slovenskem okolju namreč po nam dostopnih podatkih še ni bilo opravljene nobene podobne raziskave na to tematiko in zato primerjave ter ovrednotenje rezultatov izvedene raziskave niso bile možne.  Prav tako je priporočljivo, da bi se tovrstna raziskava izvajala kontinuirano in sistematično, saj bi le tako lahko izbrane kazalnike spremljali v času ter hkrati opazovali uspešnost vpeljanih ukrepov.

Končna priporočila pri pisanju omejitev o vaši raziskavi:

  • podrobno a vendar jedrnato opišite vsako zaznano omejitev;
  • pojasnite zakaj vsaka od navedenih omejitev obstaja;
  • navedite razloge zakaj posamezne omejitve ni bilo mogoče odpraviti z uporabo izbranih raziskovalnih metod;
  • navedite druge študije, ki so imele podobne težave.

Kategorije: VADNICA

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.